Frafalne (4. Kvartal 2019, Lekse 11)

Siden sa jeg at levittene skulle rense seg og komme og holde vakt ved portene,
så sabbatsdagen kunne holdes hellig. Husk meg også for dette, min Gud, og
forbarm deg over meg i din store godhet! (Neh 13,22).

Prøvelser og lister (4. Kvartal 2019, Lekse 9)

Alle sluttet seg til sine fremste landsmenn og gikk inn under eden de hadde
sverget om å følge Guds lov som var gitt ved Moses, Guds tjener. De ville holde
alle budene fra Herren vår Gud, forskriftene og lovene hans, og leve etter dem
(Neh 10,29).

Gud og pakten (4. Kvartal 2019, Lekse 8)

På grunn av alt dette gjør vi en avtale og skriver den ned. Det forseglede skrivet
er undertegnet av lederne, levittene og prestene våre … Vi skal ikke svikte
vår Guds hus (Neh 9,38; 10,39).

Mot lovens ånd (4. Kvartal 2019, Lekse 5)

La dem i dag få tilbake åkrene, vinmarkene, olivenlundene og husene sine, og
ettergi det de skylder i penger, korn, ny vin og fin olje som dere har lånt dem.
(Neh 5,11).

Motstand (4. Kvartal 2019, Lekse 4)

Men Guds øye hvilte på de eldste blant judeerne. Ingen hindret dem i arbeidet,
men man sendte en melding til Dareios og ventet på svarbrev om saken
(Esra 5,5).

Nehemja (4. Kvartal 2019, Lekse 2)

Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet
og ba til himmelens Gud. Jeg sa: Å, Herre, himmelens Gud, du store og skremmende
Gud, som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og
holder dine bud (…

Serubabel og Esra (4. Kvartal 2019, Lekse 1)

Så sier Kyros, kongen av Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle
kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem
i Juda (Esra 1,2).

Å leve evangeliet (3. Kvartal 2019, Lekse 10)

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans
verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt
ferdige fo…

Jesus og de som lider nød (3. Kvartal 2019, Lekse 7)

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap
for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få
synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Luk
4,18–19)….

Tilbe skaperen (3. Kvartal 2019, Lekse 6)

Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene
i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med
sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og
kle ham, du ska…

Profetenes rop (3. Kvartal 2019, Lekse 5)

Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av
deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din
Gud (Mi 6,8).

Omvendelser i endetiden (2. Kvartal 2019, Lekse 13)

Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og
skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til
fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann (Mal 4,5–6).

Troens familier (2. Kvartal 2019, Lekse 11)

La oss … med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket
festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den
gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen,
og nå har han satt seg…

Tap (2. Kvartal 2019, Lekse 9)

Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye
mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som
verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus (Fil 3,8).

Kjærlighetssangen (2. Kvartal 2019, Lekse 6)

Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! For kjærligheten er
sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som
flammende ild, en Herrens brann (Høys 8,6).

De valgene vi tar (2. Kvartal 2019, Lekse 2)

Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene,
enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til
amorittene, i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren
(Jos 24,15).

Dommen over Babylon (1. Kvartal 2019, Lekse 12)

Fra himmelen hørte jeg en annen røst: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere
ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For syndene
hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er blitt minnet om all den
uretten hun har gjort…

De syv siste plager (1. Kvartal 2019, Lekse 11)

Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig.
Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer
er blitt åpenbart (Åp 15,4).

De syv seglene (1. Kvartal 2019, Lekse 5)

Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og
med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår
Gud, og de …

Tilbedelse og samhold (4. Kvartal 2018, Lekse 11)

Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde
et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner
og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham
æren! For nå er timen komme…

Det beste beviset (4. Kvartal 2018, Lekse 9)

Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte
han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for
folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring (Joh
11,51–52).

Når konfliktene kommer (4. Kvartal 2018, Lekse 7)

Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller
greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i
Kristus Jesus (Gal 3,27–28).

Nøkkelen til enhet (4. Kvartal 2018, Lekse 4)

Da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i
ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham (Ef 1,9–10).

«Må de alle være ett» (4. Kvartal 2018, Lekse 3)

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer
til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal
også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg (Joh 17,20–21).